EKADASHI LIST 2021
------------------

Saphala Ekadashi(Krishna) 08 January (Friday)
Pausha Putrada Ekadashi(Shukla) 23 January (Saturday)
Shattila Ekadashi(Krishna) 06 February (Saturday)
Jaya Ekadashi(Shukla) 22 February (Monday)
Vijaya Ekadashi(Krishna) 08 March (Monday)
Amalaki Ekadashi(Shukla) 24 March (Wednesday)
Papmochani Ekadashi(Krishna) 06 April (Tuesday)
Kamada Ekadashi(Shukla) 22 April (Thursday)
Varuthini Ekadashi(Krishna) 06 May (Thursday)
Mohini Ekadashi(Shukla) 21 May (Friday)
Apara Ekadashi(Krishna) 04 June (Friday)
Nirjala Ekadashi(Shukla) 20 June (Sunday)
Yogini Ekadashi(Krishna) 04 July (Sunday)
Devshayani Ekadashi(Shukla) 19 July (Monday)
Vaishnava Kamika Ekadashi(Krishna) 03 August (Tuesday)
Shravana Putrada Ekadashi(Shukla) 17 August (Tuesday)
Aja Ekadashi(Krishna) 01 September (Wednesday)
Parsva Ekadashi(Shukla) 15 September (Wednesday)
Indira Ekadashi(Krishna) 01 October (Friday)
Papankusha Ekadashi(Shukla) 15 October (Friday)
Rama Ekadashi(Krishna) 31 October (Sunday)
Devutthana Ekadashi(Shukla) 13 November (Saturday)
Utpanna Ekadashi(Krishna) 29 November (Monday)
Mokshada Ekadashi(Shukla) 13 December (Monday)
Saphala Ekadashi(Krishna) 29 December (Wednesday)